Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 103 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Polski Związek Szachowy


Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation

Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a
Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148
Konto: BPH S.A. O/Warszawa Nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.org.pl
********************************************************************************************
L. dz. 387/2011 Warszawa, 16.03.2011


REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
EKSTRALIGA

I. CELE
1.1. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski.
1.2. Wyłonienie klubów reprezentujących Polskę w Klubowym Pucharze Europy.
1.3. Wyłonienie klubów spadających do I Ligi.
1.4. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.
1.5. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych tytułów.

II. ORGANIZATOR
2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

III. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Zawody rozgrywane są w systemie 3 sesji po 3 rundy.
3.2. Terminy kolejnych sesji powinny zostać uchwalone przez Zarząd PZSzach po konsultacji z szefem wyszkolenia oraz trenerami Kadry Narodowej i ogłoszone przynajmniej 85 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).
3.3. Zmiana ogłoszonych terminów może zostać dokonana przez Zarząd PZSzach tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wspólny wniosek szefa wyszkolenia oraz trenerów Kadry Narodowej.
3.4. W przypadku rezygnacji przez PZSzach z rozpisania konkursu ofert, pierwszeństwo w wyborze miejsca rozgrywania kolejnych sesji przysługuje klubom, które zdobyły najwyższe miejsca w poprzednich zawodach i które zadeklarowały chęć współuczestniczenia w organizacji w stopniu wymaganym przez PZSzach (załącznik nr 1).

IV. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje drużynom klubów zarejestrowanych w PZSzach, posiadających licencję oraz uregulowane składki członkowskie.
4.2. Jeden klub może być reprezentowany tylko przez jedną drużynę.
4.3. Uprawnienia uczestnictwa przysługują klubom (załącznik nr 1), które:
4.3.1. zajęły miejsca 1-8 w Ekstralidze w roku poprzednim,
4.3.2. zajęły miejsca 1-2 w I Lidze w roku poprzednim.
4.4. Rezerwowymi są kluby, które zajęły miejsca 3-7 w I Lidze rozegranej w roku poprzednim, w kolejności zajętych miejsc (załącznik nr 1).

V. ZGŁOSZENIA
5.1. Kluby zobowiązane są do przesłania potwierdzenia udziału w zawodach na adresy elektroniczne: sędziego głównego, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 36 dni przed dniem pierwszej rundy. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej i organizacyjnej (załącznik nr 2).
5.2. Kluby, które nie potwierdzą udziału w zawodach zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 5.1.:
5.2.1. tracą prawo gry w Ekstralidze,
5.2.2. zostają zdegradowane do II Ligi rozgrywanej w roku następnym,
5.2.3. zostają rezerwowymi do I Ligi rozgrywanej w roku następnym, zgodnie z Regulaminem I Ligi.
5.3. Kluby, które potwierdziły udział w zawodach zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 5.1., zobowiązane są do przesłania składu drużyny na adresy elektroniczne: sędziego głównego, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 29 dni przed dniem pierwszej rundy. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat klasyfikacyjno-rankingowych (załącznik nr 3).
5.4. Kluby, które potwierdziły udział w zawodach zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 5.1., lecz nie spełniły wymogów określonych w punkcie 5.3.:
5.4.1. tracą prawo gry w Ekstralidze,
5.4.2. zostają zdegradowane do II Ligi rozgrywanej w roku następnym,
5.4.3. ponoszą karę finansową w wysokości 1800 złotych.
5.5. Kluby, które spełniły wymogi określone w punktach: 5.1. oraz 5.3., a następnie wycofały się z zawodów przed rozpoczęciem I rundy:
5.5.1. tracą prawo gry w Ekstralidze,
5.5.2. zostają zdegradowane do ligi wojewódzkiej,
5.5.3. ponoszą karę finansową w wysokości 3600 złotych.
5.6. W przypadku rezygnacji klubów z udziału lub utraty przez nich uprawnień, wiceprezes ds. sportowych bezzwłocznie informuje kluby rezerwowe, dopasowując terminy realizacji obowiązków opisanych w punktach 5.1. i 5.3.
5.7. Kluby, które spełniły wymogi określone w punktach: 5.1. oraz 5.3., a następnie wycofały się z zawodów po rozpoczęciu I rundy:
5.7.1. tracą prawo gry w Ekstralidze,
5.7.2. zostają zdegradowane do ligi wojewódzkiej,
5.7.3. ponoszą karę finansową w wysokości 5400 złotych.
5.8. W przypadku wycofania się klubów z zawodów po rozpoczęciu I rundy, skład Ekstraligi nie jest uzupełniany o kluby rezerwowe.
5.9. W przypadku rezygnacji klubów z udziału lub utraty przez nich uprawnień, poniesione już opłaty, wymienione w punktach 5.1. i 5.3., przepadają.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY I TEMPO GRY
6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.
6.2. Tempo gry wynosi 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
6.4. Do drużyny można zgłosić najwyżej 15 zawodników (mężczyzn lub kobiet). Po upływie terminu określonego w punkcie 5.3., skład drużyny, w tym kolejność zawodników, nie może ulec zmianie.
6.5. Weryfikacja składów drużyn następuje na Odprawie Technicznej. Zawodnicy nieposiadający wówczas uprawnień do gry w barwach klubu zostaną dopuszczeni do rozgrywek dopiero po spełnieniu wymaganych formalności.
6.6. Wpis w Centralnym Rejestrze PZSzach jest wystarczającym dowodem uprawnień zawodnika polskiego (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE) do gry w barwach klubu. Kierownik lub kapitan drużyny musi udokumentować sędziemu głównemu uprawnienia do gry w barwach klubu tylko tych zawodników polskich, którzy w Centralnym Rejestrze PZSzach nie figurują jako zawodnicy klubu.
6.7. Zawodnicy zagraniczni uzyskują uprawnienia do reprezentowania klubu w zawodach po uiszczeniu za nich dodatkowej opłaty (załącznik nr 3).
6.8. W jednym cyklu rozgrywek szczebla centralnego zawodnik może wystąpić w różnych drużynach należących do tego samego klubu, jednakże tylko w jednej lidze może rozegrać więcej niż 3 partie.
6.9. Po rozegraniu jednej partii, zawodnik traci możliwość reprezentowania innego klubu w danym roku w cyklu rozgrywek szczebla centralnego.
6.10. Zawodnicy polscy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.
6.11. Mecze rozgrywane są na 6 szachownicach, przy czym w każdym meczu w każdej z drużyn:
6.11.1. kolejność zawodników musi być zgodna z kolejnością w zgłoszeniu,
6.11.2. na szachownicy szóstej musi występować kobieta,
6.11.3. może uczestniczyć najwyżej jeden zawodnik zagraniczny.
6.12. Kapitanem drużyny na mecz może być dowolna osoba wyznaczona przez klub.
6.13. Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny powinien omówić sędzia główny podczas Odprawy Technicznej.
6.14. Zmianę składu drużyny lub kapitana na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem rundy.
6.15. W przypadku niezgłoszenia zmiany składu drużyny, obowiązuje skład z rundy poprzedniej, a w przypadku rundy pierwszej - skład podstawowy, to jest złożony z zawodników znajdujących się w zgłoszeniu na miejscach 1-5 oraz najwyżej zgłoszonej kobiety z miejsc 6-15.
6.16. W przypadku niezgłoszenia zmiany kapitana na mecz, funkcję tę pełni osoba wyznaczona na kapitana w rundzie poprzedniej.
6.17. Drużyna ma prawo rozpocząć mecz, pod warunkiem obecności przy szachownicy przynajmniej czterech zawodników wpisanych do protokołu meczowego aktualnej rundy.
6.18. Za każdą partię oddaną walkowerem, klub ponosi karę finansową w wysokości 300 złotych.
6.19. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut od momentu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
6.20. Zawodnicy, którzy bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.

VII. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:
7.1.1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.),
7.1.2. Suma punktów (tzw. małych) zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny (wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt.),
7.1.3. Wyniki bezpośrednich meczów, uwzględniające w pierwszej kolejności punkty meczowe, a przy braku rozstrzygnięcia także punkty małe (tzw. mała tabela),
7.1.4. Suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na kolejnych szachownicach,
7.1.5. Losowanie.
7.2. Zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystąpił. Kolejność miejsc na szachownicach ustala się według następujących kryteriów:
7.2.1. Liczba zdobytych punktów,
7.2.2. Wynik procentowy,
7.2.3. Miejsce drużyny.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
8.1. Zwycięski klub otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Polski.
8.2. Trzy najlepsze kluby otrzymują medale Drużynowych Mistrzostw Polski.
8.3. Najlepsze kluby, w kolejności zajętych miejsc, uzyskują prawo startu w Klubowym Pucharze Europy odbywającym się w kolejnym roku. Maksymalną liczbę drużyn z Polski określa ECU. W przypadku rezygnacji klubów, uprawnienia przechodzą na kolejne kluby, spełniające wymogi ECU.
8.4. Kluby, które zajmą miejsca 9-10 spadają do I Ligi.
8.5. Rodzaj i wysokość nagród za wyniki drużynowe i indywidualne ogłoszone są w komunikacie organizacyjnym.

IX. FINANSOWANIE
9.1. Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
9.2. Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą kluby.
9.3. Opłaty:
9.3.1. startową,
9.3.2. organizacyjną,
9.3.3. klasyfikacyjno-rankingowe,
9.3.4. za start zawodników zagranicznych,
w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminach określonych w punktach: 5.1., 5.3. i 6.7, należy wpłacić na konto PZSzach (załącznik nr 1).

X. SĘDZIOWANIE
10.1. Zawody, podczas wszystkich 3 sesji, prowadzi ten sam sędzia główny, posiadający klasę IA, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających przynajmniej klasę FA.
10.2. Sędziego głównego wyznacza dyrektor zawodów.
10.3. Sędzia główny wyznacza swojego zastępcę, posiadającego klasę IA, który w razie konieczności przejmuje jego obowiązki.
10.4. Sędziów asystentów na daną sesję wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem tej sesji.
10.5. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
10.6. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.
10.7. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
10.8. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiada klub.
11.2. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN (załącznik 1).
11.3. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów przynajmniej 50 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie po zatwierdzeniu przez wiceprezesa ds. sportowych.
11.4. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
11.5. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.


wiceprezes ds. sportowych
/-/ Włodzimierz Schmidt
przewodniczący Rady Zawodników przewodniczący Komisji Regulaminowej
/-/ Bartłomiej Macieja /-/ Witalis Sapis

Załącznik nr 1

Strona internetowa zawodów: www.ligaszachowa.pl

Adres elektroniczny sędziego głównego: jacek_matlak@wp.pl
Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach: wlodzimierz.schmidt@gmail.com
Adres elektroniczny biura PZSzach: biuro@pzszach.org.pl

Terminy, miejsca i organizatorzy sesji:
I 6-8 maja 2011 Wrocław KS Polonia Wrocław
II 2-4 września 2011 Międzybrodzie Żywieckie LKS Pasjonat Dankowice
III 7-9 października 2011 Katowice KSz HetMaN Szopienice Katowice

Numer konta PZSzach: BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Numery startowe drużyn wylosowano 13 stycznia 2011 w Katowicach:
Ekstraliga 2011
Nr startowy Nazwa Drużyny
1 Odrodzenie Kożuchów
2 WASKO HetMaN Szopienice Katowice
3 Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz
4 MLKS Nadnarwianka Pułtusk
5 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski
6 KSz PGNiG Polonia Warszawa
7 KS Pocztowiec Poznań
8 KU AZS UMCS Lublin
9 Polonia Votum Wrocław
10 LKS Pasjonat Dankowice

Drużyny rezerwowe:
1. ASSz Miedź Legnica
2. DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin
3. Baszta MOS Żnin
4. KSz JAS-FBG Silesia Racibórz
5. Ostrowskie Towarzystwo Szachowe

Załącznik nr 2 (Termin zgłoszenia 31 marca 2011)

......................................... .............................................
(pieczątka klubu) (miejsce, data)

POTWIERDZENIE UDZIAŁU DRUŻYNY KLUBOWEJ W EKSTRALIDZE 2011
Klub (pełna nazwa)
Nazwa drużyny *
Adres, telefon,
fax, e-mail

Nr licencji PZSzach

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu:
Imię, nazwisko stanowisko podpis

.............................................................................................................................

Potwierdzenie wpłat (prosimy o podanie daty wpłaty i nr dokumentu)
1. Składka roczna....................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Opłaty: startowa i organizacyjna.............................................................................
..............................................................................................................................


* Nazwa drużyny jest to nazwa, która będzie podawana w oficjalnych wynikach i komunikatach. Nazwa powinna odzwierciedlać podmiot, który reprezentuje drużyna – klub, może także zawierać dodatkowo nazwę sponsora.

Załącznik nr 3 (Termin zgłoszenia 7 kwietnia 2011)


......................................... .............................................
(pieczątka klubu) (miejsce, data)

SKŁAD DRUŻYNY KLUBOWEJ NA EKSTRALIGĘ 2011
Klub (pełna nazwa)
Nazwa drużyny
Lp. Nazwisko i imię Ranking FIDE na 01.03.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu:
Imię, nazwisko stanowisko podpis

.............................................................................................................................

Potwierdzenie wpłat (prosimy o podanie sumy, daty wpłaty i nr dokumentu)
1. Opłaty klasyfikacyjno – rankingowe........................................................................
.............................................................................................................................
2. Opłaty za zawodnika zagranicznego........................................................................
.............................................................................................................................

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019