Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 87 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II Szachowych Wakacji w Dąbkach, 16 – 30.08.2011 r.

I.Cel imprezy
- letni wypoczynek dzieci,
- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja gry w szachy.

II.Organizatorzy:
- Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl
- Szachowe Nuty Ola Modzelan www.szachowe-nuty.pl

III.Termin
- 16 – 30.08.2011 r.
- Przyjazd w dniu 16.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie od kolacji 16.08. do obiadu w dniu 30.08.2011).

IV.Miejsce
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w Ośrodku Wczasowym „Wodnik” ul. Dąbkowicka 6, 76-156 Dąbki

V.Warunki uczestnictwa
- wpłata 100 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.07.2011. W przypadku rezygnacji z obozu, zaliczka nie podlega zwrotowi.
- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie informacyjnej drogą elektroniczną do dnia 31.07.2011 na adres:
- Andrzej Modzelan: tel. 606-921-188, e-mail: anmodz@gmail.com
- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com lub:
- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
- strona internetowa: www.agencja64.pl www.kszstilon.pl www.szachy-bogatynia.pl www.szachowe-nuty.pl

VI.Charakterystyka zajęć:
- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan,
Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski)
- grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku
- tematami przewodnimi szkolenia będą elementarne i złożone końcówki pionowe i wieżowe, oraz typowe błędy gry w debiucie
- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych

VII. Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Runda i zajęcia w grupach
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 – 18:00 Czas wolny (turystyka morska, gry sportowe, itp.)
18:00 – 18:30 Kolacja
18:30 – 20:30 Runda we wszystkich grupach
20:30 – 21:30 Gry i zabawy (filmy DVD, tenis stołowy, itp.)
22:00 – 06:00 Cisza nocna

VIII. Finansowanie:
- Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1050 zł (pomniejszone o kwotę zaliczki) można opłacić na miejscu lub przelewem na konto:
AGENCJA 64 PLUS Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444.

IX. Uwagi końcowe:
- uczestnicy „Szachowych Wakacji” mogą wziąć udział w rozgrywanych w dn. 23 - 30.08.2011 Ogólnopolskich Indywidualnych
Mistrzostwach Szkół (komunikat imprezy na stronie www.agencja64.pl ), co wiąże się z opłatą startowego w wysokości 50zl.
Wszyscy chętni zwolnieni są z opłaty klasyfikacyjno-rankingowej, którą ponosi organizator.
- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i upominki, a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
- zapewniamy stałą opiekę medyczną (pielęgniarka) oraz wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych
- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca
- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy
- tradycyjnie w Dąbkach najwięcej atrakcji związanych jest z plażowaniem nad morzem
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

Agencja 64 PLUS
ul. Ogińskiego 67/5
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 607-806-152
KARTA KOLONIJNA

Ośrodek Wczasowy „Wodnik” ul. Dąbkowicka 6, 76-156 Dąbki

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.
1. Nazwa oferty: II Szachowe Wakacje – Dąbki 2011
2. Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wczasowy
3. Miejsce placówki OW „Wodnik” ul. Dąbkowicka 6, 76-156 Dąbki
4. Czas trwania od 16-30.08.2011

II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU.
1. Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia………………………….Klub.....................................................................Kategoria..................Ranking.................

3. Adres zamieszkania ……................................................................................................................................................................................

4. Telefon............................................................................. e-mail…………………..……………………………………………………...………..

5. Nazwa i adres szkoły ......................................................................................................................................................................................

6. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka..............................................................................................................……………………

7. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku .....................................................................tel......................................
8. Pesel dziecka ........................... …………………nazwa kasy chorych ...........................................................................................................
9. Nr ubezpieczenia szkolnego........................................................................................................................................................................
Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział
dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie
moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
..............................................................................................................................................................................................................................
(miejscowość , data) (podpis rodzica)
III. ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
ž rezygnuję z wystawienia faktury ž zamawiam wystawienie faktury Proszę o wystawienie faktury dla:

............................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia od zakończenia
turnusu (kolonii/obozu)

IV. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co
dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU
ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ
OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH
POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

....................................................................................................................................................................................................................................
(miejscowość , data) (podpis rodzica)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019