Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 92 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH
PL. 61-127 Poznań ul. Bydgoska 4a
Tel. 0-61 8775719 fax. -61 8767100
Konto bankowe: PKO-BP IV Odział Poznań 83102040270000160202949964
Regon - 630576264 NIP – 782-14-18-603

Szachowe Lato Poznań 2011
WYśSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Poznań, ul. Głogowska 26, 16 - 24 lipca 2011 r.

Komunikat Organizacyjny nr 1

Organizatorzy:
· UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH
· Klub Szachowy LECH-WSUS
· Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sponsorzy:
· URZĄD MIASTA POZNANIA
· POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Warszawie
· WYśSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w Poznaniu

Komitet Honorowy:
· Ewa Bąk – Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania
· Michał Iwaszkiewicz – Rektor WyŜszej Szkoły Umiejętności Społecznych
· Jolanta Ruła - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

Komitet Organizacyjny:
· Małgorzata Napierała
· Barbara Ryszkiewicz
· Janusz Woda
· Jacek Woda - Dyrektor WSUS
· Marian Kossowski - Zastępca Dyrektora WSUS ds. Administracji
Sędzia główny:
· Janusz Woda - sędzia klasy międzynarodowej

TURNIEJE:
OPEN A
dla szachistów z rankingiem FIDE minimum 2001 pkt. warunkiem przeprowadzenia turnieju jest zgłoszenie się minimum 25 zawodników.
System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim; turniej zgłoszony do FIDE
Tempo gry przy użyciu zegarów elektronicznych:
90 minut na 40 posunięć, następnie 30 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch, poczynając od pierwszego, z akumulacją zaoszczędzonego czasu.

Startowe: - 120 zł – seniorzy,
- 100 zł - juniorzy do lat 18 lat, szachiści powyżej lat 60, szachistki powyżej 50 lat.
IM, WIM oraz zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.300 pkt. – odpowiednio 100 i 80 zł.
GM, WGM i zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.450 pkt. - zwolnieni z opłaty startowego.
W kwocie startowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZ Szach.
Szachiści z rankingiem 2000 pkt. mogą wystąpić w tym turnieju w liczbie nieprzekraczającej
20 % składu openu A, pod warunkiem wpłaty startowego w wysokości 140 zł; decyduje kolejność wpłat na konto Organizatora
Nagrody (brutto): I - 3.000 zł, ilość i wysokość pozostałych nagród finansowych zależą od liczby startujących oraz sponsorów i zostaną podane po II rundzie rozgrywek.
OPEN B
dla szachistów z rankingiem do 2000 pkt., oraz weteranów (M powyŜej 60 lat, K powyżej 50 lat) z rankingiem FIDE do 2099, z oddzielną klasyfikacją szachistów niepełnosprawnych.
System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim; turniej zgłoszony do FIDE
Tempo gry przy użyciu zegarów mechanicznych:
2 godziny na 40 posunięć oraz po 30 minut na dokończenie partii, a przy zegarów elektronicznych – jak w openie A.
Startowe: - 80 zł - seniorzy,
- 60 zł - juniorzy do lat 18 lat, szachiści powyżej lat 60, szachistki powyżej lat 50.
W kwocie startowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach.
Nagrody (brutto): I - 1.500 zł, ilość i wysokość pozostałych nagród finansowych zależą od liczby startujących oraz sponsorów i zostaną podane po II rundzie rozgrywek.

UWAGA:
Nagrody w turniejach A i B przekraczające 760 zł podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10 %, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach od osób fizycznych.

Turniej juniorek i juniorów
Z klasyfikacją w grupach wiekowych: do 9 lat (rocznik 2002 i młodsze),
do 12 lat (rocznik 1999 i młodsze) i 16 lat (rocznik 1995 i młodsze)
System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim w połączonych grupach dziewcząt i
chłopców, zależnie od liczby zgłoszeń, z oddzielną klasyfikacją końcową. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu oddzielnych turniejów dla dziewcząt i chłopców oraz w poszczególnych grupach wiekowych, systemem szwajcarskim względnie rundowym, w razie większej liczby zgłoszeń, gwarantującej udział w kaŜdej grupie minimum 10 uczestników /-czek.
Tempo gry: 30 posunięć na 1 godzinę oraz po 0,5 godziny na dokończenie partii.
Startowe: 50 zł, w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Nagrody i upominki rzeczowe dla uczestników, którzy rozegrają wszystkie partie.
Zgłoszenia i startowe
Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2011 r. na adres Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących, 61-127 Poznań,
ul. Bydgoska 4a.
Zgłoszenia via e-mail na adresy:
skaut4@ewan.pl względnie sędziego głównego aqua@wzszach.poznan.pl
prosimy tytułować – „Szachowe Lato”.
Wzór ZGŁOSZENIA – Karty Uczestnika – p. załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty na konto bankowe:
PKO BP POZNAŃ 83 1020 4027 0000 1602 0294 9964
(z dopiskiem: Szachowe Lato)
UWAGI:
Startowe po 9 lipca 2011 r. wzrasta o 10 zł, a w razie zgłoszenia w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub zmiany w tym dniu grupy turniejowej o 20 zł.
Organizatorzy nie przewidują odprawy technicznej - każdy z zawodników ma obowiązek przesłać do 15 lipca 2011 r. lub wypełnić na miejscu Kartę Uczestnika (najpóźniej do godz. 13:00
w dniu rozpoczęcia Festiwalu).
Zapraszamy do urlopowego pobytu w Poznaniu - zwiedzania Grodu Przemysława i
okolic oraz korzystania z urządzeń sportowych zlokalizowanych nad słynnym w świecie jeziorem Malta, umożliwiających aktywny wypoczynek w pięknej scenerii.
W Regulaminie Festiwalu, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez FIDE, znajdą się dwa bardzo ważne przepisy:
- dopuszczalne spóźnienie zawodnika na partię – 15 minut,
- wyrażenia zgody na propozycję remisową partnera będzie dopuszczalne dopiero po wykonaniu 30 posunięcia przez czarne.

Zakwaterowanie i Żywienie
Uczestnicy zgłoszeni do 9 lipca 2011 r. mogą uzyskać bardzo korzystne cenowo,
zwłaszcza dla zorganizowanych grup szkolnych, zakwaterowanie i Ŝywienie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, w wieloosobowych pokojach z piętrowymi łóŜkami, połoŜonym w odległości ok. 15 minut jazdy tramwajem linii nr 8 z Ronda Śródka do Dworca Zachodniego PKP (ok. 150 m od sali gry).
Łączny koszt pobytu w Ośrodku za zakwaterowanie i wyŜywienie wynosi 450 zł w
przypadku co najmniej 35 osób korzystających z wyŜywienia; za samo zakwaterowanie 250 zł.
Ilość miejsc w Ośrodku dla uczestników Festiwalu jest ograniczona i wynosi około 50.
O zakwaterowaniu w Ośrodku decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat na konto
Organizatora Uzyskanie zakwaterowania i wyŜywienia w Ośrodku po 9 lipca 2011 nie będzie możliwe.
Bliższych informacji o zakwaterowaniu i wyŜywieniu udziela Małgorzata Napierała, tel. kom. 0 604 554 219; e-mail: skaut4@ewan.pl .
Uczestnicy nie zakwaterowani w ww. Ośrodku względnie zgłaszający udział w Festiwalu po 9 lipca 2011. mogą załatwić zakwaterowanie samodzielnie w licznych hotelach poznańskich i innych obiektach oraz w kwaterach prywatnych, o zróżnicowanym standardzie "na kaŜdą kieszeń", poprzez:
BIURO ZAKWATEROWANIA PH-U „PRZEMYSŁAW” Sp. z o.o.
60-734 Poznań, ul. Głogowska 16, tel. (0.61) 866 35 60, 866 39 83, 865 806; faks 866 51 63, http://www.przemyslaw .com.pl lub http://www.noclegi-poznan.pl
e-mail: rezerwacja@przemyslaw.com.pl
W zakresie Ŝywienia - bogata oferta w bezpośrednim sąsiedztwie sali gry - w lokalu McDonalds przy ul. Głogowskiej 14, innych lokalach gastronomicznych oraz w bufecie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.

Za Komitet Organizacyjny
Małgorzata Napierała

Załącznik nr 1
TERMINARZ
Szachowego Lata Poznań 2011
Piątek 15.07.2011 r. kwaterowanie uczestników spoza Poznania
Sobota 16.07 w godz. 11:00 – 13:00
przyjmowanie ostatnich zgłoszeń w biurze Turnieju obok sal gry (osoby zgłaszające się później rozpoczną grę od II rundy)
godz. 14:00 opublikowanie list startowych
godz. 15:30 otwarcie Turnieju
godz. 16:00 I runda
Niedziela 17.07 godz. 16:00 II runda
Poniedziałek 18.07 godz. 16:00 III runda
Wtorek 19.07 godz. 16:00 IV runda
Środa 20.07 godz. 16:00 V runda
Czwartek 21.07 godz. 16:00 VI runda
Piątek 22.07 godz. 16:00 VII runda
Sobota 23.07 godz. 16:00 VIII runda
Niedziela 24.07
godz. 10:00 IX runda
godz. 16:00 zakończenie Turnieju

Załącznik nr 2
ZGŁOSZENIE - Karta Uczestnika
Szachowego Lata Poznań 2011
Turniej (zaznaczyć wybraną grupę): Open A Open B CD16 CD12 CD9
Nazwisko i imię:
Klub:
Data urodzenia: Tytuł lub kategoria szachowa:
Ranking FIDE 1.07.2011 r.: Ranking krajowy:
Adres domowy z kodem pocztowym:
Telefon: Fax:
E-mail: Data wpłaty startowego:
Rezerwuję miejsce zakwaterowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:
- z wyŜywieniem w dniach: …… .07.2011 r.
- bez wyŜywienia w dniach …… .07.2011 r.
Podpis …………………………………
UWAGA: Zgłoszenie zbiorcze dla grupy uczestników powinno zawierać wszystkie ww. dane i być podpisane przez prezesa/dyrektora i księgowego klubu/szkoły.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019