Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 92 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Šachový klub DOPRASTAV Bratislava
usporiada v dňoch 2. 7. - 7. 7. 2011
27. ročník šachového turnaja
– Memoriál JUDr. Ernesta Nového
OPEN DOPRASTAV 2011

Turnaj je zároveň kvalifikáciou na
Majstrovstvá Bratislavského kraja 2011
Miesto: British International School Bratislava, Pekníkova 6, Dúbravka, Bratislava (oproti DK Dúbravka za predajňou Lidl)

Termín: 2. 7. - 7. 7. 2011

Systém: Švajčiarsky na 9 kôl podľa pravidiel FIDE, 1,5 hod. + 30s/ťah pre hráča.
Ţrebuje sa podľa pravidiel FIDE pre turnaje hrané švajčiarskym systémom,
programom SwissManager. Aplikuje sa zrýchlený (akcelerovaný) systém.
Pred prvým kolom sa štartová listina rozdelí na dve časti. Hráči v prvej skupine
dostanú pridelený 1 fiktívny bod, hráči v druhej skupine 0 bodov. Program
ţrebuje kolá tak, ako keby mali hráči bodový stav rovný súčtu skutočne získaných
a fiktívnych bodov. Takto sa kolá budú ţrebovať do 4. kola vrátane, po 4. kole sa tieto fiktívne body anulujú.

Čakacia doba na partiu je 1 hodina.
Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet na domácu listinu LOK SR, aj na
medzinárodnú ratingovú listinu FIDE.

O poradí rozhoduje: 1. Počet bodov, 2. Upravený Bucholz (nezapočíta sa súper,
ktorý dosiahol najmenší počet bodov), 3. Progress, 4. Počet výhier, 5. Vzájomná
partia, 6. Ţreb.
Prihlášky: Termín uzávierky prihlášok 25. 6. 2011 (prihlásení po tomto termíne platia vklad zvýšený o 4 €).
Podmienkou akceptovania prihlášky je zaplatenie vkladu na účet doleuvedenej banky. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. V prípade odrieknutia účasti sa vráti vklad znížený o 4 €.

Program: sobota 2. 7. 700 - 830 prezentácia
sobota 2. 7. 900 - 1300 I. kolo 1600 - 2000 II. kolo
nedeľa 3. 7. 900 - 1300 III. kolo 1600 - 2000 IV. kolo
pondelok 4. 7. 1730 - 2130 V. kolo
utorok 5. 7. 900 - 1300 VI. kolo, 1600 - 2000 VII. kolo
streda 6. 7. 1730 - 2130 VIII. kolo
štvrtok 7. 7. 1730 - 2130 IX. kolo, 2145 vyhlásenie výsledkov
Vklad:
Rating Vklad [€]
FIDE 2300 a viac 0,-
FIDE 2000 ÷ 2299 20,-
FIDE / LOK 1000 ÷ 1999 25,-
Juniori (nar. 1992 a mladší), seniori (nar. 1950 a starší), ženy a hráči ŠK
Doprastav majú zľavu 5€. Kumulácia zliav nie je možná.
Cenový fond: Celkovo vo výške 830 €:
I. cena 250 €, II. 150 €, III. 100 €, IV. 60 €, V. 50 €.
Ceny pre jednotlivé kategórie spolu vo výške 220 € (ţena, senior, junior, člen ŠK
Doprastav, hráč s ratingom 1800 - 1999, hráč s ratingom 1500 - 1799, hráč s
ratingom do 1499). Pre kaţdú kategóriu jedna cena 30 € pri účasti minimálne 5
hráčov kategórie. Pri menšom počte sa cena úmerne kráti.
Zároveň bude jedna zlosovateľná cena vo výške 10€, ktorú získa hráč bez ceny.
Súbeh cien je vylúčený.
Prví dvaja hráči BŠZ podľa konečného výsledku postupujú do uzavretého
turnaja Majstrovstiev BA kraja. Tretí najlepšie umiestnený hráč je ich
náhradníkom. Propozície uzavretého turnaja.
Banka: Tatra Banka, a.s., č. účtu: 262 202 5383/1100, názov účtu: Šachový klub
Doprastav Bratislava, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.
Neplatiť poštovou poukážkou!
Prihlášky: Mgr. Michal Vrba, mobil: +421 903 793 013, e-mail: turnaj@skdps.com
Informácie nájdete na stránke Šachového klubu Doprastav Bratislava www.skdps.com
Víťaz 2010: IM Nenad Mrkonjic 2393F
Víťaz 2009: FM Milan Pacher 2358F
Víťaz 2008: Pavol Federič 2245F
Víťaz 2007: Milan Pacher 2234F
Víťaz 2006: FM Ivan Novák 2252F

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019