Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 97 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Regulamin
Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Mùodszych do 14 lat
w ramach
XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie¿y w sportach halowych
I. CELE
1.1. Wyùonienie Indywidualnych Mistrzów Polski juniorów mùodszych do 14 lat.
1.2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.
1.3. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wy¿szych kategorii i tytuùów.
II. ORGANIZATOR
2.1. Organizatorem jest Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Mùodzie¿y.
III. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Termin i miejsce: (zaù¹cznik nr 1).
IV. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo gry posiadaj¹ obywatele polscy (oraz zamieszkuj¹cy w Polsce obywatele pañstw
UE), posiadaj¹cy licencję PZSzach, którzy speùniaj¹ jedno z kryteriów:
4.1.1. aktualni medaliœci (reprezentanci Polski) Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy
Juniorów;
4.1.2. 10 finalistów poprzednich finaùów - po 5 najlepszych z ka¿dego rocznika;
4.1.3. 32 uczestników wyùonionych z 8 eliminacji strefowych (po 4 z ka¿dej strefy);
4.1.4. zwycięzcy Turnieju Kadry „Pierwsza Szansa”;
4.1.5. Najlepsi z Turnieju Kadry „Ostatnia Szansa” w iloœci uzupeùniaj¹cej listê startow¹ do 46
zawodniczek i zawodników;
4.1.6. Wiceprezes PZSzach. ds. mùodzie¿owych lub jego przedstawiciel powoùuje dodatkowych
zawodników w miejsce tych, którzy zrezygnowali, bior¹c pod uwagê wyniki Turnieju Kadry
„Ostatnia Szansa”
4.2. Lista uprawnionych do startu w finaùach MPJ jest publikowana na stronie internetowej
PZSzach.
4.3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest przynale¿noœã zawodnika do klubu lub
stowarzyszenia sportowego posiadaj¹cego licencjê PZSzach. oraz posiadanie legitymacji
szkolnej lub innego dowodu to¿samoœci,
4.4. Zawodnicy, którzy z ró¿nych przyczyn (poza dyscyplinarnymi) utracili mo¿liwoœã
reprezentowania swojego klubu, b¹dê których klub nie opùaciù skùadek za rok 2010 (lub lata
wczeœniejsze), startuj¹ jako reprezentanci swojego wojewódzkiego zwi¹zku szachowego.
V. ZG£OSZENIA
5.1. Zgùoszenia udziaùu dokonuj¹ wojewódzkie zwi¹zki szachowe, na adres organizatora, w
terminie do 30 dni przed dniem pierwszej rundy (zaù¹cznik nr 1).
5.2 Jednostka deleguj¹ca podaje jednoczeœnie dane opiekuna ka¿dego zawodnika.
5.3. Ostateczna weryfikacja listy startowej nastêpuje na Odprawie Technicznej.
5.4. Zawodnicy niepotwierdzeni na Odprawie Technicznej nie zostan¹ dopuszczeni do
zawodów. W wyj¹tkowych, losowych sytuacjach (awaria samochodu, spóênienie poci¹gu itp.)
sêdzia gùówny mo¿e przyj¹ã potwierdzenie telefoniczne.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
6.1. Zawody rozgrywane s¹ systemem szwajcarskim na dystansie 10 rund w 8 dni w
oddzielnych dla dziewcz¹t i chùopców grupach turniejowych.
6.2. Tempo gry: 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na ka¿de posuniêcie od pocz¹tku
partii.
6.3. Obowi¹zuj¹ aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
6.4. Zawodnicy, którzy bez pozwolenia sêdziego zgodz¹ siê na remis przed wykonaniem 30
posuniêã, przegrywaj¹ partiê.
6.5. Ka¿dy zawodnik, który pojawi siê przy szachownicy (stoliku) z opóênieniem wiêkszym ni¿
5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczêcia rundy, przegrywa partiê.
VII. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejnoœã miejsc ustala siê wedùug nastêpuj¹cych kryteriów:
7.1.1. Suma zdobytych punktów,
7.1.2. Wartoœciowanie œrednie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
7.1.3. Wartoœciowanie peùne Buchholza,
7.1.4. Liczba zwyciêstw,
7.1.5. Wynik bezpoœredniej partii miêdzy zainteresowanymi zawodnikami,
7.2. Je¿eli po zastosowaniu wy¿ej wymienionych kryteriów nie mo¿na wyùoniã Mistrza Polski
sêdzia gùówny zarz¹dza dogrywkê, pozostaùe lokaty s¹ dzielone.
VIII. NAGRODY I WYRÓÝNIENIA
8.1. Zawodnicy, którzy zajêli miejsca 1-6 maj¹ prawo wnioskowania o start w Mistrzostwach
Úwiata i Europy Juniorów. Szczegóùowe zasady okreœla „Regulamin powoùywania
reprezentantów Polski na Mistrzostwa Europy i Úwiata Juniorów”.
8.2. Zwyciêzcy zdobywaj¹ tytuùy Mistrzów Polski Juniorów Mùodszych do 14 lat.
8.3. Zawodnicy, którzy zajm¹ miejsca 1-3 otrzymuj¹ medale i puchary.
8.4. Zawodnicy, którzy zajm¹ miejsca 1-10 otrzymuj¹ dyplomy. Organizator mo¿e ufundowaã
nagrody rzeczowe.
8.5. Po 5 najlepszych zawodników z roczników 13 i 14-latków uzyskuje prawo startu
bezpoœrednio w finaùach Mistrzostw Polski Juniorów w roku nastêpnym.
IX. FINANSOWANIE
9.1. Koszty organizacji oraz uczestnictwa zawodników i opiekunów wojewódzkich w iloœci
ustalonej przez organizatora ponosi organizator.
9.2. Koszty uczestnictwa dodatkowych trenerów i opiekunów ponosz¹ deleguj¹ce
zawodników kluby, wojewódzkie zwi¹zki szachowe lub rodzice.
9.3. Organizator ma obowi¹zek zagwarantowania pobytu na koszt wùasny 2 przedstawicieli
PZSzach.
X. KLASYFIKACJE ZESPO£OWE
10.1. Zgodnie z Regulaminem wspóùzawodnictwa sportowego dzieci i mùodzie¿y, prowadzone
s¹ klasyfikacje zespoùowe dla województw i klubów. Dla dyscypliny SZACHY w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Mùodzie¿y do 14 lat ustalono nastêpuj¹ce siatki punktowe:
10.1.1. JUNIORZY do 14 lat (oddzielnie dziewczêta i chùopcy)
Lok. 1 2 3 4-5 6-9 10-15 16-23 24-32 Suma
Pkt. 9 7 6 5 4 3 2 1 91
10.2. Obliczenia uwzglêdniaj¹ce punktacjê indywidualn¹, klubów i województw wykonuje
Sêdzia Gùówny zawodów i przesyùa, w terminie 7 dni od zakoñczenia imprezy, ich wyniki do
weryfikacji przez Wiceprezesa PZSzach, który przekazuje je do Dziaùu Analiz PFSM 00-449
Warszawa ul. £azienkowska 6a, fax 022 529-89-34, e-mail wyniki@sportmlodziezowy.pl.
XI. SÆDZIOWANIE
11.1. Zawody prowadzi sêdzia gùówny, posiadaj¹cy klasê minimum FA, przy pomocy sêdziów
asystentów, posiadaj¹cych co najmniej II klasê sêdziowsk¹.
11.2. Sêdziego gùównego wyznacza organizator.
11.3. Sêdziów asystentów wyznacza sêdzia gùówny, w porozumieniu z organizatorem.
11.4. Wszyscy sêdziowie musz¹ posiadaã aktualn¹ licencjê sêdziowsk¹ oraz mieã uiszczon¹
roczn¹ opùatê uprawniaj¹c¹ do sêdziowania zawodów w danym roku.
11.5. Od decyzji sêdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoùania siê do
sêdziego gùównego.
11.6. Decyzje podjête przez sêdziego gùównego s¹ ostateczne. Sùu¿y od nich jedynie za¿alenie
do Kolegium Sêdziów PZSzach.
XII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
12.1. Opiekê wychowawcz¹ podczas zawodów sprawuj¹ szkoleniowcy i opiekunowie z klubów
lub wojewódzkich zwi¹zków szachowych, we wspóùpracy z Organizatorem.
12.2. Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest zùo¿enie przez opiekuna pisemnego
oœwiadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.
12.3. Zabrania siê uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w
tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak te¿ z osobami
postronnymi i opiekunami, tak¿e w kwestii propozycji remisowych wùasnych czy partnerów.
XIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
13.1. Za zdolnoœã zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest WZSzach. deleguj¹cy swoj¹ reprezentacjê.
13.2. Obowi¹zkiem organizatora jest zapewnienie opieki medycznej w trakcie zawodów.
13.3. Obowi¹zuje caùkowity zakaz wnoszenia na salê gry telefonów komórkowych oraz innych
telekomunikacyjnych urz¹dzeñ elektronicznych pod rygorem:
-dla zawodników –przegrania partii
-dla innych osób-zakazu wstêpu na salê gry do koñca turnieju
13.4. Organizator na bie¿¹co publikuje w internecie wszystkie wyniki rozgrywek, pliki z
zapisami partii w formacie PGN oraz prowadzi transmisjê „on-line” z czoùowych szachownic.
Wpisywaniem partii nie mog¹ zajmowaã siê sêdziowie w trakcie trwania rundy.
13.5. Organizator zobowi¹zany jest przesùaã w formie elektronicznej do biura PZSzach.
Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczêciem. Komunikat
Organizacyjny po weryfikacji przez Wiceprezesa ds. Mùodzie¿owych powinien zostaã
opublikowany na stronie PZSzach niezwùocznie.
13.6. Sêdzia gùówny ma obowi¹zek wysùaã w ci¹gu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie
elektronicznej do przewodnicz¹cego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
13.7. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu nale¿y do Wiceprezesa ds. Mùodzie¿owych
PZSzach. lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
ZA£¥CZNIK nr 1
1. TERMIN I MIEJSCA
13-21.04.2011 Suwaùki, Hotel Hañcza i hala sportowa Oœrodka Sportu i Rekreacji.
Przewodnicz¹cy Komisji Mùodzie¿owej Wiceprezes PZSzach ds. Mùodzie¿owych
/ Waldemar Taboùa / / Piotr Zieliñski /

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019