Kalendarz Szachowy
GoldChess.com
Kalendarz zawiera informacje o 68 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
GoldChess.com

Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


Regulamin
Otwartego Kudowskiego Turnieju Szachowego

Cele turnieju:
• Popularyzacja gry w szachy .
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
• Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
• Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa – propagowanie zasad fair – play.
• Promocja miasta Kudowa-Zdrój.
Organizator:
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
Partnerzy:
Gmina Kudowa – Zdrój,
Patronat Honorowy:
Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój, Dolnośląski Związek Szachowy
Czas i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się 04.08.2018 r. / w sobotę / od godz. 10.00 w Parku Zdrojowym w Kudowie – Zdroju w Teatrze pod Blachą
Uczestnicy:

• Turniej otwarty indywidualny – ilość miejsc 200 zawodników
• W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:
• Kategoria Juniorzy – do 12 lat
• Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 roku
• Kategoria Seniorzy - powyżej 18 roku
Zgłoszenia do Turnieju:
Kartę zgłoszenia / załącznik nr 1 / należy wypełnić i dostarczyć osobiście, telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@kckis.pl, tel. 74 8663226 do dnia 15 lipca 2018 r.
Zasady gry:
• Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 10 minut + 5 sekund na posunięcie. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)
• Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
• średni Buchholz,
• Buchholz,
• ilość zwycięstw,
• progres
• Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Kazimierz Szydełko
• W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach (podczas gry należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy).
Terminarz rozgrywek:
Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem Turnieju.
Wpisowe:
Organizator nie pobiera wpisowego.
Nagrody :
• Kategoria Seniorzy – nagrody pieniężne i statuetki
I miejsce – 600,00 zł.
II miejsce – 400,00 zł.
III miejsce – 200,00 zł.
• Kategoria Juniorzy – do 12 lat - nagrody rzeczowe i statuetki
• Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 lat – nagrody rzeczowe i statuetki
Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Załącznik nr 1KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZESTNIKA TURNIEJU SZACHOWEGO

DANE ZAWODNIKA

IMIĘ.............................................................................................................................................
NAZWISKO:................................................................................................................................ DATA URODZENIA...................................................................................................................ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

IMIĘ I NAZWISKO: ...................................................................................................................

Ja niżej podpisany/a osoba wypełniająca opiekę nad w/w niepełnoletnim wyrażam zgodę na jego udział w turnieju organizowanym przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju.Kudowa-Zdrój, dnia:................................ ..............................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2015