www.kalendarz.siwik.pl

Turniej szachowy FLAMPARK 7 - Regulamin
Wałbrzych 13.05.2018

ORGANIZATORZY
WOK Wałbrzych – wok.walbrzych.pl
FLAMPARK team - flampark.pl

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
13.05.2018 niedziela godz.10:00.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych, ul.Wysockiego 29

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w formule FLAMPARK, przy użyciu serwisu http://flampark.pl (tam też więcej informacji).
System kojarzeń: FLAMPARK – kojarzenia wszystkich rund przed rozpoczęciem gry, dobierani rywale o zbliżonym rankingu. Pod
komunikatem zamieszczono fragment tabeli kojarzeń.
Dystans: 8 rund
Tempo gry: 20' + 5''/ruch
Skrócenie czasu gry: każdy zawodnik w starciu z rywalem o niższym rankingu, będzie mógł przed rozpoczęciem każdej partii,
zadeklarować skrócenie swojego czasu gry o maksymalnie 19 minut. Takie utrudnienie sobie gry będzie premiowane dodaniem
do punktacji FLAMPARK ok.0.05 punktu procentowego za każdą minutę skrócenia. Taka sama liczba będzie odjęta od wyniku jego
rywalowi, któremu czas gry się nie zmienia.

NAGRODY
Pula nagród: do 18000zł
a) nagrody główne – dla najlepszych graczy w kwotach:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma
P max 4000 3000 2000 1200 1000 800 600 500 400 300 250 200 150 120 100 90 80 70 60 50 14 970
P min 1000 750 500 300 250 200 150 125 100 75 60 50 40 30 25 25 25 25 25 25 3 785
Kwoty nagród zależeć będą od rangi turnieju (RT) wyrażonej wzorem RT=(R3+R10)/2, gdzie R3 – średnia rankingów pierwszej
trójki listy startowej, R10 – średni ranking pierwszej dziesiątki. Wartości maksymalne obowiązują dla rangi turnieju nie niższej niż
2600 (RT≥2600), kwoty minimalne dla rangi nie wyższej niż 2400 (RT≤2400). Dla rangi turnieju z przedziału 2400-2600 wartości
nagród będą proporcjonalne do Pmax i Pmin, a wyrażone są zależnością P=Pmax∙(1-3∙(2600-RT)/800), w zaokrągleniu do 5zł, nie
mniej niż 25zł.
Ilość nagród głównych: min.15% ogólnej liczby startujących, nie mniej niż 8.
Ostateczna ilość i wartość nagród głównych podana zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń.
b) nagrody dodatkowe – dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kobiet, w kwotach: 150zł, 100zł, 50zł
c) Premia za postęp PP - zawodnicy którzy poprawią swój ranking (bez względu na zajęte miejsce) otrzymają premię
proporcjonalną do tego wzrostu (ΔR) i ich rankingu startowego (R). Pula przeznaczona na te premie wyniesie 80% wpływów z
wpisowego. Przeciętna premia wyniesie ok. 40zł.

UCZESTNICTWO
Uczestnikami turnieju mogą być wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia, potwierdzą udział i opłacą wpisowe przed
zamknięciem listy startowej. Wysokość wpisowego wynosi 25 zł.
Liczba graczy jest ograniczona do 128. O przyjęciu decyduje ranking startowy!.
Zgłoszenia na stronie internetowej serwisu http://flampark.pl. W razie wolnych miejsc możliwe zapisy na miejscu w dniu
turnieju. Potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego w biurze zawodów w dniu turnieju do godz. 09:45 (w razie obawy spóźnienia
prosimy o informację pod tel.699981712 przed godz.9:40)

RANKING STARTOWY
Jako ranking startowy przyjmuje się wyższy z rankingów: FIDE lub FLAMPARK. W razie ich braku, posiadaczowi kategorii
szachowej przyznaje się: kat.I – 1825, II – 1650, III – 1500, IV – 1350, V – 1200, natomiast gracz bez kategorii deklaruje ranking

OCENA WYNIKÓW
O wyniku końcowym decyduje liczba uzyskanych punktów FLAMPARK (Pf), na które składają się:
a) wyrażony procentowo rezultat uzyskany w rozegranych partiach (P%=100 x zdobycz_punktowa / ilość_rozegranych_partii).
Zdobycz punktowa w zależności od wyniku partii: 1 - wygrana, 0.5 - remis, 0 - porażka, -0.5 - nie przystąpienie do gry
(walkower). Nie rozegranie partii z powodu braku rywala – partia nie jest brana pod uwagę.
b) poziom trudności (level) wynikający z rankingu średniego rywali (Pc), ewentualnego skrócenia czasu gry (Pt) i ewentualnej
różnicy liczby partii rozegranych czarnymi i białymi (Pb = gry_czarnymi – gry_białymi)

PLAN TURNIEJU
13.05.2018 9:00 – otwarcie biura zawodów
9:00 – 09:45 – zgłaszanie, potwierdzanie zgłoszeń, wpłata wpisowego
09:45 – zamknięcie listy zgłoszeń,
09:45 – 10:00 – odprawa, generowanie kojarzeń wszystkich rund, wydruk i rozdanie kart gracza
10:00 – 14:00 – rozegranie rund I-IV (rundy co 60 minut).
14:00 – 14:30 – przerwa.
14:30 – 18:30 – rozegranie rund V-VIII (rundy co 60 minut).
18:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

UWAGI KOŃCOWE
Sędzią głównym zawodów będzie IA Rafał Siwik.
Wyniki będą dostępne on-line w serwisie http://flampark.pl
Turniej nie będzie podlegał ocenie rankingowej FIDE.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy i ostatecznej interpretacji regulaminu.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na
przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Autor strony www.kalendarz.siwik.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.